bersama catatan peribadi & teknikalnya.

#bash

Manual Rujukan Bash: Catatan 2

Sumber: Bash Reference Manual Edisi 5.0, untuk Bash versi terkini yakni 5.0 yang telah dikemaskini dalam Mei 2019. Rujukan Bab 3: Ciri-ciri Asas Shell (Basic Shell Features) Subtopik 3.3 Fungsi-fungsi Shell (Shell Functions) Contoh skrip diberi bagi menunjukkan bahawa shell menggunakan dynamic scoping untuk mengawal keterlihatan pemboleh ubah dalam satu-satu fungsi: #!/usr/bin/env bash func1() { local var='func1 local' func2 } func2() { echo "In func2, var = $var" } var=global func1 Nombor baris bermula dari baris yang telah diserlahkan (highligted).

Manual Rujukan Bash: Catatan 1

Sumber: Bash Reference Manual Edisi 5.0, untuk Bash versi terkini yakni 5.0 yang telah dikemaskini dalam Mei 2019. Rujukan Bab 3: Ciri-ciri Asas Shell (Basic Shell Features) Subtopik 3.2.4.2 Binaan-binaan Bersyarat (Conditional Constructs) Contoh skrip diberi bagi case : #!/usr/bin/env bash echo -n "Enter the name of an animal: " read ANIMAL echo -n "The $ANIMAL has " case $ANIMAL in horse | dog | cat) echo -n "four";; man | kangaroo ) echo -n "two";; *) echo -n "an unknown number of";; esac echo " legs.

Top