bersama catatan peribadi & teknikalnya.

MetaFun Dalam ConTeXt LMTX

Pelajaran 1: Penampan Grafik (Graphic Buffers)


geeky stuff
#context | #metafun | #metapost
'السلام عليكم'

Saya akan sentuh berkenaan Graphic buffers dalam siaran kali ini.

Apa kegunaan penampan grafik ini? Ianya sangat berguna dalam penyediaan sebuah dokumentasi kerana kod-kodnya boleh digunakan untuk dua benda; paparan kod dan juga hasil grafiknya.

Coretan kod (code snippet) ini diletakkan di dalam penampan (buffer), dan ia boleh diulangguna kemudiannya.

Terdapat tiga kod arahan yang boleh digunakan setelah menyediakan coretan kod dalam penampan ini iaitu \typebuffer, \getbuffer dan juga \processMPbuffer.

Saya sediakan contoh kod di bawah:-

 1\startenvironment metafun-environment-layout
 2\useMPlibrary[clp,txt]
 3\definepapersize[mine][width=21cm,height=29.7cm]
 4\setuppapersize[mine][A4,portrait]
 5\setuplayout[topspace=.5in,backspace=.75in,
 6 header=18pt,headerdistance=4em,
 7 footer=16pt,footerdistance=0em,
 8 height=middle,width=middle]
 9\startmode[print]
 10 \setuppapersize[mine][mine]
 11\stopmode
 12\setupbodyfont[dejavu,8pt]
 13\setupheadertexts[{\tfc \CONTEXT\ LMTX\hfill \bf Bintang Pecah 14}]
 14\setupbackgrounds[header][text][bottomframe=on]
 15\setupbackgrounds[footer][text][topframe=on]
 16\setupinteraction[state=start]
 17\useURL[lesen][https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/][][Atribusi-BukanKomersial 4.0 Antarabangsa Creative Commons.]
 18\setupfootertexts[\leftaligned{\tfa Lesen: \from[lesen]}]
 19%\setuptyping[margin=standard,blank=halfline]
 20\setuppagenumbering[location={right},style=bold]
 21\definefontfeature[mathextra][italicwidths=yes]
 22\definecolor[kuning][c=0,m=.09,y=1,k=0]
 23
 24\defineoverlay[WatermarkOverlay]
 25 [{\framed[frame=off,foregroundcolor=lightcyan]
 26 {\scale[sx=3.5,sy=3.5]
 27 {\rotate[rotation=10]{Oleh: Pn. WRaihan.WS}}}}]
 28\setupbackgrounds[page][background=WatermarkOverlay]
 29
 30\starttext
 31\section{\tfd KOORDINAT ANGGARAN:-}
 32
 33\startbuffer[a]
 34\startMPcode
 35 pair A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
 36  U, V, W, X, Y, Z, Za, Zb;
 37
 38  A:=( .75 cm, 0 cm); H:=(- 0cm, 1.875cm);
 39  O:=(-.75 cm, -0 cm); V:=( 0cm,-1.875cm);
 40
 41  B:=( 1.83cm, .42cm); C:=( .68cm, .33cm); D:=( 1.47cm, 1.17cm);
 42  N:=(-1.83cm, .42cm); M:=(-.68cm, .33cm); L:=(-1.47cm, 1.17cm);
 43  P:=(-1.83cm,-.42cm); Q:=(-.68cm,- .33cm); R:=(-1.47cm,-1.17cm);
 44  Zb:=( 1.83cm,-.42cm); Za:=( .68cm,- .33cm); Z:=( 1.47cm,-1.17cm);
 45
 46  E:=( .47cm, .59cm); F:=( .81cm, 1.69cm); G:=( .17cm, .73cm);
 47  K:=(- .47cm, .59cm); J:=(-.81cm, 1.69cm); I:=( -.17cm, .73cm);
 48  S:=(- .47cm,-.59cm); T:=(-.81cm,-1.69cm); U:=( -.17cm,- .73cm);
 49  Y:=( .47cm,-.59cm); X:=( .81cm,-1.69cm); W:=( .17cm,- .73cm);
 50
 51 fill A--B--C--D--E--F--G--H--I--J--K--L--M--N--O--P--Q--R--S--T--U
 52  --V--W--X--Y--Z--Za--Zb--cycle withcolor \MPcolor{kuning};
 53
 54 draw A--B--C--D--E--F--G--H--I--J--K--L--M--N--O--P--Q--R--S--T--U
 55  --V--W--X--Y--Z--Za--Zb--cycle withpen pencircle scaled 1pt;
 56
 57 drawpoints A--B--C--D--E--F--G--H--I--J--K--L--M--N--O--P--Q--R--S
 58  --T--U--V--W--X--Y--Z--Za--Zb--cycle withpen pencircle scaled 4bp;
 59
 60 label.rt ( "A",2.57A); label.rt ("B",  B); label.rt ( "C",2.5 C);
 61 label.rt ( "D",  D); label.rt ("E",2.5 E); label.top( "F",1.03F);
 62 label.top( "G",2.55G); label.top("H",1.02H); label.top( "I",2.57I);
 63 label.top( "J",1.04J); label.lft("K",2.57K); label.lft( "L",1.04L);
 64 label.lft( "M",2.5 M); label.lft("N",  N); label.lft( "O",2.47O);
 65 label.lft( "P",  P); label.lft("Q",2.5 Q); label.lft( "R",  R);
 66 label.lft( "S",2.55S); label.bot("T",1.03T); label.bot( "U",2.55U);
 67 label.bot( "V",1.02V); label.bot("W",2.55W); label.bot( "X",1.03X);
 68 label.rt ( "Y",2.55Y); label.rt ("Z",  Z); label.rt ("Za",2.5Za);
 69 label.rt ("Zb",  Zb); z0=(0, 0); dotlabel.top("(0, 0)",z0);
 70\stopMPcode
 71\stopbuffer
 72
 73\blank[2*big]
 74\tfb \typebuffer[a]
 75\startlinecorrection[blank]
 76\placefigure{}{\getbuffer[a]}
 77\stoplinecorrection
 78
 79\startbuffer[b]
 80 a = .75cm; b = 1.875cm; z01 = -z15 = (a, 0); -z08 = z22 = (0, -b);
 81 c = 1.83cm; d = .42 cm; z02 = -z16 = (c, d); -z14 = z28 = (c, -d);
 82 e = .68cm; f = .33 cm; z03 = -z17 = (e, f); -z13 = z27 = (e, -f);
 83 g = 1.47cm; h = 1.17 cm; z04 = -z18 = (g, h); -z12 = z26 = (g, -h);
 84 i = .47cm; j = .59 cm; z05 = -z19 = (i, j); -z11 = z25 = (i, -j);
 85 k = .81cm; l = 1.69 cm; z06 = -z20 = (k, l); -z10 = z24 = (k, -l);
 86 m = .17cm; n = .73 cm; z07 = -z21 = (m, n); -z09 = z23 = (m, -n);
 87
 88 drawoptions(withpen pencircle scaled 1.5pt);
 89 drawfill z01..z02..z03..z04..z05..z06..z07..z08..z09..z10..z11..z12
 90  ..z13..z14..z15..z16..z17..z18..z19..z20..z21..z22..z23..z24..z25
 91  ..z26..z27..z28..cycle withcolor transparent(1, .75, blue);
 92\stopbuffer
 93
 94\startbuffer[c]
 95 def star (expr size, n, pos) =
 96  for a = 1 step 360/n until round(360*(1-0/n)) :
 97   draw (origin--(size/2, 0) rotated 90)
 98    rotatedaround (origin, a) shifted pos
 99    withpen pencircle scaled .33cm withcolor \MPcolor{kuning};
100  endfor;
101 enddef;
102
103 star(3.5cm, 14, origin);
104\stopbuffer
105
106\page
107\section{\tfd VERSI LAIN:-}
108\blank[2*big]
109\tfb \typebuffer[b]
110\startlinecorrection[blank]
111\placefigure{}{\processMPbuffer[b]}
112\stoplinecorrection
113
114\blank[3*big]
115\section{\tfd MELAKAR BINTANG:-}
116\blank[2*big]
117\tfb \typebuffer[c]
118\startlinecorrection[blank]
119\placefigure{}{\processMPbuffer[c]}
120\stoplinecorrection
121
122\stoptext
123\stopenvironment

Perhatikan baris-baris yang telah diserlahkan. Terdapat tiga penampan yang disediakan; penampan a (\startbuffer[a]), penampan b (\startbuffer[b]) dan penampan c (\startbuffer[c]).

 • Apabila coretan kod diletakkan dibawah penampan, kod-kod itu boleh dicetak dengan arahan \typebuffer. Fungsi \typebuffer ini sama seperti fungsi arahan \starttyping.
 • Seterusnya, \getbuffer digunakan untuk menghasilkan grafik daripada kod-kod diberi. Ambil perhatian kepada arahan MetaPost seperti \startMPcode & \stopMPcode yang diletakkan di dalam penampan. Ianya memang diperlukan sekiranya menggunakan arahan \getbuffer ini.
 • Manakala untuk \processMPbuffer pula, arahan seperti \startMPcode atau \startuseMPgraphic mesti ditinggalkan. Terus maju kepada arahan makro dan pembolehubah MetaPost untuk penghasilan grafik.
Hasil bagi penampan a:
Hasil bagi penampan b dan penampan c:

Berikut ialah data untuk bintang pecah mengikut Persamaan Parametrik bagi Bulatan dan sudut 360° dibahagikan kepada 28 pecahan.


Untuk kod Jalur Gemilang, sila rujuk siaran saya selepas ini. Pautannya ada disediakan di bawah.


KOLEKSI PELBAGAI BENTUK BULATAN DI FACEBOOK:-

PENAFIAN: Imej bentuk lengkungan (imej kelima) melalui Persamaan Parametrik yang begitu cantik berwarna merah jambu di bawah ialah imej yang diambil dari laman web Life Through a Mathematician’s Eyes. Sejujurnya, saya amat mengharapkan agar dapat melukis fungsi Persamaan Parametrik sebegitu berdasarkan contoh yang diberikan oleh Pragma ADE (imej keempat), namun buat masa ini, saya masih belum berjaya mencapainya.

Posted by Wan Raihan on Friday, 24 September 2021


Kali terakhir dikemaskini:
Top