bersama catatan peribadi & teknikalnya.

MetaFun Dalam CONTEXT LMTX

Pelajaran 1: Penampan Grafik (Graphic Buffers)


geeky stuff
#context | #metafun | #metapost
'السلام عليكم'

Saya akan sentuh berkenaan Graphic buffers dalam siaran kali ini.

Apa kegunaan penampan grafik ini? Ianya sangat berguna dalam penyediaan sebuah dokumentasi kerana kod-kodnya boleh digunakan untuk dua benda; paparan kod dan juga hasil grafiknya.

Coretan kod (code snippet) ini diletakkan di dalam penampan (buffer), dan ia boleh diulangguna kemudiannya.

Terdapat tiga kod arahan yang boleh digunakan setelah menyediakan coretan kod dalam penampan ini iaitu \typebuffer, \getbuffer dan juga \processMPbuffer.

Saya sediakan contoh kod di bawah dengan menggunakan data bintang pecah 14 yang terdapat pada Jalur Gemilang Malaysia:-

 1\startenvironment metafun-environment-layout
 2\useMPlibrary[clp,txt]
 3\definepapersize[mine][width=21cm,height=29.7cm]
 4\setuppapersize[mine][A4,portrait]
 5\setuplayout[topspace=.5in,backspace=.75in,
 6 header=18pt,headerdistance=4em,
 7 footer=16pt,footerdistance=0em,
 8 height=middle,width=middle]
 9\startmode[print]
 10 \setuppapersize[mine][mine]
 11\stopmode
 12\setupbodyfont[dejavu,8pt]
 13\setupheadertexts[{\tfc \CONTEXT\ LMTX\hfill \bf Bintang Pecah 14}]
 14\setupbackgrounds[header][text][bottomframe=on]
 15\setupbackgrounds[footer][text][topframe=on]
 16\setupinteraction[state=start]
 17\useURL[lesen][https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/][][Atribusi-BukanKomersial 4.0 Antarabangsa Creative Commons.]
 18\setupfootertexts[\leftaligned{\tfa Lesen: \from[lesen]}]
 19%\setuptyping[margin=standard,blank=halfline]
 20\setuppagenumbering[location={right},style=bold]
 21\definefontfeature[mathextra][italicwidths=yes]
 22\definecolor[kuning][c=0,m=.09,y=1,k=0]
 23
 24\defineoverlay[WatermarkOverlay]
 25 [{\framed[frame=off,foregroundcolor=lightcyan]
 26 {\scale[sx=3.5,sy=3.5]
 27 {\rotate[rotation=10]{Oleh: Pn. WRaihan.WS}}}}]
 28\setupbackgrounds[page][background=WatermarkOverlay]
 29
 30\starttext
 31\section{\tfd KOORDINAT ANGGARAN:-}
 32
 33\startbuffer[a]
 34\startMPcode
 35 picture BintangPecahSatu; BintangPecahSatu := image (
 36  pair A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
 37   U, V, W, X, Y, Z, Za, Zb;
 38
 39   A:=( 1.00cm, 0 cm); H:=(- 0 cm, 2.50cm);
 40   O:=(-1.00cm, -0 cm); V:=(  0 cm,-2.50cm);
 41
 42   B:=( 2.44cm, .56cm); C:=( .90cm, .43cm); D:=( 1.96cm, 1.56cm);
 43   N:=(-2.44cm, .56cm); M:=(- .90cm, .43cm); L:=(-1.96cm, 1.56cm);
 44   P:=(-2.44cm,-.56cm); Q:=(- .90cm,- .43cm); R:=(-1.96cm,-1.56cm);
 45   Zb:=( 2.44cm,-.56cm); Za:=( .90cm,- .43cm); Z:=( 1.96cm,-1.56cm);
 46
 47   E:=( .62cm, .78cm); F:=( 1.09cm, 2.25cm); G:=( .22cm, .98cm);
 48   K:=(- .62cm, .78cm); J:=(-1.09cm, 2.25cm); I:=( -.22cm, .98cm);
 49   S:=(- .62cm,-.78cm); T:=(-1.09cm,-2.25cm); U:=( -.22cm,- .98cm);
 50   Y:=( .62cm,-.78cm); X:=( 1.09cm,-2.25cm); W:=( .22cm,- .98cm);
 51
 52  fill A--B--C--D--E--F--G--H--I--J--K--L--M--N--O--P--Q--R--S--T--U
 53   --V--W--X--Y--Z--Za--Zb--cycle withcolor \MPcolor{kuning};
 54
 55  draw A--B--C--D--E--F--G--H--I--J--K--L--M--N--O--P--Q--R--S--T--U
 56   --V--W--X--Y--Z--Za--Zb--cycle withpen pencircle scaled 1pt;
 57
 58  drawpoints A--B--C--D--E--F--G--H--I--J--K--L--M--N--O--P--Q--R--S
 59   --T--U--V--W--X--Y--Z--Za--Zb--cycle withpen pencircle scaled 4bp;
 60
 61  label.rt ( "A",2.57A); label.rt ("B",  B); label.rt ( "C",2.5 C);
 62  label.rt ( "D",  D); label.rt ("E",2.5 E); label.top( "F",1.03F);
 63  label.top( "G",2.55G); label.top("H",1.02H); label.top( "I",2.57I);
 64  label.top( "J",1.04J); label.lft("K",2.57K); label.lft( "L",1.04L);
 65  label.lft( "M",2.5 M); label.lft("N",  N); label.lft( "O",2.47O);
 66  label.lft( "P",  P); label.lft("Q",2.5 Q); label.lft( "R",  R);
 67  label.lft( "S",2.55S); label.bot("T",1.03T); label.bot( "U",2.55U);
 68  label.bot( "V",1.02V); label.bot("W",2.55W); label.bot( "X",1.03X);
 69  label.rt ( "Y",2.55Y); label.rt ("Z",  Z); label.rt ("Za",2.5Za);
 70  label.rt ("Zb",  Zb); z0=(0, 0); dotlabel.top("(0, 0)",z0);
 71 ) scaled .75; draw BintangPecahSatu;
 72\stopMPcode
 73\stopbuffer
 74
 75\blank[2*big]
 76\tfb \typebuffer[a]
 77\startlinecorrection[blank]
 78\placefigure{}{\getbuffer[a]}
 79\stoplinecorrection
 80
 81\startbuffer[b]
 82 picture BintangPecahDua; BintangPecahDua := image (
 83  a = 1.00cm; b = 2.50cm; z01 = -z15 = (a, 0); -z08 = z22 = (0, -b);
 84  c = 2.44cm; d = .56cm; z02 = -z16 = (c, d); -z14 = z28 = (c, -d);
 85  e = .90cm; f = .43cm; z03 = -z17 = (e, f); -z13 = z27 = (e, -f);
 86  g = 1.96cm; h = 1.56cm; z04 = -z18 = (g, h); -z12 = z26 = (g, -h);
 87  i = .62cm; j = .78cm; z05 = -z19 = (i, j); -z11 = z25 = (i, -j);
 88  k = 1.09cm; l = 2.25cm; z06 = -z20 = (k, l); -z10 = z24 = (k, -l);
 89  m = .22cm; n = .98cm; z07 = -z21 = (m, n); -z09 = z23 = (m, -n);
 90
 91  drawoptions(withpen pencircle scaled 1.5pt);
 92  drawfill z01..z02..z03..z04..z05..z06..z07..z08..z09..z10..z11..z12
 93   ..z13..z14..z15..z16..z17..z18..z19..z20..z21..z22..z23..z24..z25
 94   ..z26..z27..z28..cycle withcolor transparent(1, .75, blue);
 95 ) scaled .75; draw BintangPecahDua;
 96\stopbuffer
 97
 98\startbuffer[c]
 99 def star (expr size, n, pos) =
100  for a = 1 step 360/n until round(360*(1-0/n)) :
101   draw (origin--(size/2, 0) rotated 90)
102    rotatedaround (origin, a) shifted pos
103    withpen pencircle scaled .33cm withcolor \MPcolor{kuning};
104  endfor;
105 enddef;
106
107 star(3.5cm, 14, origin);
108\stopbuffer
109
110\page
111\section{\tfd VERSI LAIN:-}
112\blank[2*big]
113\tfb \typebuffer[b]
114\startlinecorrection[blank]
115\placefigure{}{\processMPbuffer[b]}
116\stoplinecorrection
117
118\blank[3*big]
119\section{\tfd MELAKAR BINTANG:-}
120\blank[2*big]
121\tfb \typebuffer[c]
122\startlinecorrection[blank]
123\placefigure{}{\processMPbuffer[c]}
124\stoplinecorrection
125
126\stoptext
127\stopenvironment

Perhatikan baris-baris yang telah diserlahkan. Terdapat tiga penampan yang disediakan; penampan a (\startbuffer[a]), penampan b (\startbuffer[b]) dan penampan c (\startbuffer[c]).

 • Apabila coretan kod diletakkan dibawah penampan, kod-kod itu boleh dicetak dengan arahan \typebuffer. Fungsi \typebuffer ini sama seperti fungsi arahan \starttyping.
 • Seterusnya, \getbuffer digunakan untuk menghasilkan grafik daripada kod-kod diberi. Ambil perhatian kepada arahan MetaPost seperti \startMPcode & \stopMPcode yang diletakkan di dalam penampan. Ianya memang diperlukan sekiranya menggunakan arahan \getbuffer ini.
 • Manakala untuk \processMPbuffer pula, arahan seperti \startMPcode atau \startuseMPgraphic mesti ditinggalkan. Terus maju kepada arahan makro dan pembolehubah MetaPost untuk penghasilan grafik.
Hasil bagi penampan a:

Hasil bagi penampan b dan penampan c:

Berikut ialah data untuk bintang pecah mengikut Persamaan Parametrik bagi Bulatan di mana sudut 360° dibahagikan kepada 28 pecahan. Unjuran pula bersaiz 1cm per unit yang kemudiannya dikecilkan skalanya kepada 75% untuk memuatkan lukisan ke dalam kertas bersaiz A4.

Kod Sumber: Data / PDF: data.pdf, alternatif

Data Persamaan Parametrik ini dibundarkan kepada dua titik perpuluhan.

Untuk kod Jalur Gemilang, sila rujuk siaran saya selepas ini. Pautannya ada disediakan di bawah.


KOLEKSI PELBAGAI BENTUK BULATAN:-


*Diubahsuai dari Manual MetaFun di halaman 118.

PENAFIAN: Imej berbentuk lengkungan melalui Persamaan Parametrik yang begitu cantik ini diambil dari laman Facebook [Life Through a Mathematician's Eyes]. Sejujurnya, saya amat mengharapkan agar dapat melukis fungsi Persamaan Parametrik sebegini berdasarkan contoh yang diberikan oleh Pragma ADE (imej keempat di atas). Namun buat masa ini, saya masih belum berjaya mencapainya.


Kali terakhir dikemaskini:
Top